KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

O NásČlenstvo Slovenskej republiky v Európskej únii akcelerovalo význam a miesto vysokoškolského vzdelávania s konštantným dopytom po kvalifikovanej a jazykovo pripravenej pracovnej sile nielen v rámci Slovenska, ale aj globalizovanej Európy. Tento stav vytvára vo sfére vzdelávania konkurenčné a súťaživé prostredie, vďaka ktorému sa pre budúcich poslucháčov rozširujú možnosti výberu vysokej školy, a to vo všetkých odborných oblastiach. Objektívnym a vítaným faktorom je, že kvantita týchto ustanovizní sa postupne mení na kvalitu a tým sa kreuje i prirodzená hierarchia vysokých škôl.

Fakulta práva Janka Jesenského VŠD má akreditované bakalárske a magisterské štúdium. Základným cieľom fakulty je pripraviť kvalifikovaných odborníkov pre súdy a prokuratúru, advokátov, štátnu a verejnú správu a podnikateľské subjekty vo všetkých oblastiach práva.

Fakulta práva Janka Jesenského VŠD sa vďaka špičkovému akademickému zboru a manažmentu v relatívne krátkom čase kreovala na veľmi kvalitnú fakultu, ktorá má na to, aby sa zaradila medzi špičku nielen v rámci Slovenskej republiky. Absolventi odboru právo nájdu uplatnenie v mnohých oblastiach tak súkromného ako aj verejného sektora, v štátnej a verejnej správe, samospráve, v oblasti civilného, obchodného, finančného, pracovného, trestného a medzinárodného práva.

Fakulta práva Janka Jesenského VŠD postupne nadviazala mnohé podnetné konexie s domácimi aj zahraničnými inštitúciami za účelom študentskej a pedagogickej mobility, čo je ďalším nevyhnutným krokom pre zaradenie fakulty do medzinárodného univerzitného priestoru. Za účelom kooperácie s externým prostredím organizujeme viaceré medzinárodné vedecké konferencie so zameraním na aktuálne celospoločenské problémy v oblasti normotvorby a aplikácie práva, na ktorých riešení spolu s fakultou participujú aj zástupcovia príslušných profesných komôr. Popri všetkých uvedených aktivitách však pre fakultu zostávajú prioritou jej poslucháči denného a externého štúdia v bakalárskom a magisterskom stupni, pre ktorých sa dlhodobo snažíme vytvárať kolegiálne a intelektuálne obohacujúce prostredie, a to najmú vďaka členom pedagogického zboru, z ktorých každý je zároveň činný v advokátskej alebo normotvornej praxi. Aj preto sme presvedčení o tom, že poslucháčom ponúkame a poskytujeme vysoký odborný nadštandard, pozostávajúci z reálnej právnickej a životnej empírie.

Dlhodobá filozofia fakulty determinuje nasledujúce spôsoby realizácie našich cieľov:

  • angažovanie tých najlepších vysokoškolských pedagógov, predovšetkým zo Slovenskej republiky, ale i zo zahraničia s akcentom na odborníkov krajín V4 a v rámci nich najmä Českej republiky,
  • čo najužšie prepojenie so spoločenskou praxou, či už cez praktickú výučbu renomovanými zástupcami právnej praxe, modelovými pojednávaniami na pôde fakulty a ďalšími metódami, ktoré sú vecou pracovnej a tvorivej invencie a komunikácie s externým prostredím,
  • jednoznačný akcent na kvalitu a individuálny prístup k študentovi (študijné skupiny majú max. 20 poslucháčov, pričom postupom času budeme tento počet znižovať),
  • vytvorenie výbornej vysokoškolskej akademickej a kolegiálnej klímy, v rámci ktorej vznikne symbióza vysokej profesionálnej náročnosti s kolegialitou a korektným prostredím,
  • napĺňanie reálnych a realizovateľných zmlúv o spolupráci so zahraničnými vysokými školami a fakultami či už z hľadiska potrieb študentov alebo pedagógov.

Štúdium na fakulte práva je širokospektrálnym typom vzdelávania, ktoré umožňuje uplatnenie absolventa v mnohých oblastiach tak súkromného ako aj verejného sektoru. Nie je pravdou, že trh pre právnické uplatnenie je saturovaný – len v rámci Slovenskej republiky chýbajú stovky právnikov v oblasti štátnej správy i v súkromnej sfére. Občania si budú taktiež postupne zvykať, okrem iného, na operatívne poradenstvo kvalifikovaného právnika, ktorého budú chcieť mať „po ruke“. Prirodzene, bude dochádzať aj ku generačnej výmene v tradičných povolaniach sudcov, advokátov, prokurátorov, notárov a pod. Vstup do profesionálneho praktického sveta práva bude otvorenejší a ľahší pre kvalitných a všestranne pripravených mladých ľudí. Fakulta práva Janka Jesenského vďaka kvalitnému akademickému zboru a novému vedeniu na úrovni fakulty ako aj rektorátu Vysokej školy DANUBIUS, ponúka vzdelanie, ktoré našim absolventom umožní uspieť v náročnom boji o spoločenské uplatnenie.

Fakulta práva Janka Jesenského
Vysoká škola Danubius
Richterova ul. 1171
925 21 Sládkovičovo