KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

Prijímacie konanie

akademický rok 2024/2025

študijný odbor „právo“

Forma štúdia: denná
Stupeň štúdia: bakalársky, magisterský

Forma podania prihlášky:

  1. Prijímacie konanie sa uskutočňuje bez prijímacích skúšok
  2. Uchádzač sa hlási na štúdium zaslaním prihlášky na zvolenú formu štúdia a zvolený študijný program
  3. Prihlášky je potrebné podať do 31. augusta 2024
  4. Ak je prihláška podaná v elektronickej forme,  toto tlačivo musí uchádzač vytlačiť, podpísať a poslať s nižšie uvedenými prílohami na adresu:

Vysoká škola Danubius,
Fakulta práva Janka Jesenského
Richterova ul. 1171,
925 21  Sládkovičovo

Platnosť elektronickej prihlášky je podmienená vytlačením a zaslaním prihlášky aj v papierovej forme so všetkými prílohami.

K prihláške na bakalárske štúdium je potrebné doložiť:

  •  overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia
  •  krátky životopis
  •  doklad o zaplatení poplatku za prihlášku

Uchádzač, ktorý ukončí stredoškolské štúdium v prebiehajúcom akademickom roku, je povinný predložiť doklad o maturitnej skúške po jej vykonaní.

K prihláške na magisterské štúdium je potrebné doložiť (len záujemcovia z iných škôl):

  • overenú fotokópiu Bc. diplomu v odbore právo
  • vysvedčenie a  dodatok k diplomu
  • doklad o zaplatení poplatku za prihlášku

Poplatok za podanie prihlášky : 45,- €
Poplatok za podanie elektronickej prihlášky je 39,-€ - pri podaní prihlášky elektronickou formou sa pri ukončení procesu podania vytvorí prevodný príkaz.

Poplatok sa môže uhradiť  poštovou poukážkou typu „U“, alebo prevodom na bankový účet:
IBAN: SK69 0900 0000 0002 0192 7056
BIC: GIBASKBX
SLSP - pob. Sládkovičovo
KS: 0308
VS: 004

Pri platbe prevodným príkazom alebo poštovou poukážkou žiadame uviesť do poznámky meno a priezvisko uchádzača.

Prílohy :