KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

Študijné poradenstvo

Inštitucionálne nástroje poskytovania študijného poradenstva pre zvýšenie informovanosti uchádzačov resp. študentov FP JJ VŠ Danubius:
 
     V súčasných dynamických podmienkach vysoké školy prirodzene reagujú na výzvy primárne determinované požiadavkami kladenými na absolventov vysokých škôl v príslušných schválených študijných programoch. V kontexte takto vnímanej situácie FP JJ VŠ Danubius poskytuje potenciálnym uchádzačom o štúdium, študentom a ďalším záujmovým osobám informačné a poradenské služby súvisiace so štúdiom v študijnom programe 30. Právo. Otázky spojené so situáciou na relevantnom trhu práce a s tým spojené reálne uplatňovanie sa absolventov v praxi. Primárne sa kladie dôraz na bezprostredné korešpondovanie zamerania študijného programu s výkonom povolania absolventov. V základnom posudzovaní vyhodnocujeme či je absolvent po ukončení štúdia a za akých podmienok zamestnaný, sekundárne sa snažíme posúdiť či je pracovné zaradenie absolventa v súbehu s nadobudnutou odbornou kvalifikáciou. V závere sa FP JJ VŠ Danubius prostredníctvom vytvorených inštitútov resp. mechanizmov snaží narábať s informáciami o zamestnanosti absolventov v ich základnom i štruktúrnom analyzovaní.
    
Vytvorené inštitucionálne nástroje a koordinačné postupy poskytovania študijného poradenstva pre zvýšenie informovanosti uchádzačov resp. študentov FP JJ VŠ Danubius
 
     Na poskytovanie poradenskej služby študentom pri orientovaní sa v jednotlivých študijných plánov pôsobia na FP JJ VŠ Danubius dvaja študijní poradcovia. Poverených študijných poradcov vymenúva z radov vysokoškolských učiteľov a odvoláva rektor VŠ Danubius na základe podnetu dekana FP JJ VŠ Danubius.
     V školskom roku 2021/2022 boli zvolení do funkcie študijných poradcov na FP JJ VŠ Danubius doc. JUDr. Ivan Podhorec, PhD. a JUDr. Zlatica Poláček Tureková, PhD.
     Títo prioritne koordinujú komunikáciu vyplývajúcu s požiadaviek na oboznámenie nejasností, najčastejšie ohľadom zamerania, resp. obsahu daného študijného programu, edukačné a profesijné, resp. kariérne problémy a osobnostné poradenstvo. Z hľadiska formy je poradenstvo poskytované osobne i dištančne (telefonicky, mailom, IT komunikovaním prostredníctvom  online aplikácie), 
    
Koordinácia poradenských služieb prebieha v nasledovných úrovniach: 
  • poradca prvej línie - každý vyučujúci, 
  • poradca druhej línie - špecializovaní učitelia v zmysle školiteľstva záverečných prác
  • poradca tretej línie - príslušní študijní poradcovia na FP JJ VŠ Danubius