KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

Kariérové a poradenské centrum

Fakultné Kariérové a poradenské centrum je podporným útvarom pre študentov a absolventov Fakulty práva Janka Jesenského VŠD v oblasti rozvoja pracovnej kariéry a uplatnenia vedomostí získaných vysokoškolským vzdelaním v akreditovaných študijných programoch. 
Z hľadiska zamerania sa ako základné  poradenské oblasti rozlišujú:  
 • poradenstvo v oblasti edukácie (vo vzdelávacom procese): študijné/akademické poradenstvo;  
 • poradenstvo vo vzťahu ku kariére (v kariérovom  postupe); 
 • poradenstvo v personálnej a interpersonálnej oblasti  (osobnostné a interpersonálne poradenstvo  s dôrazom na pozitívne stránky rozvoja osobnosti a odstraňovanie bariér rozvoja v jednotlivých oblastiach).   
 
Služby kariérového poradenstva zahŕňajú: 
 • poskytovanie kariérových informácií tak z oblasti práce, ako aj vzdelávania ( v tlačenej   a elektronickej forme),  
 • využívanie rôznych hodnotiacich nástrojov (s cieľom realistického sebapoznania) vrátane  psychodiagnostických (k dispozícii je kompetentný psychológ), 
 • realizáciu poradenských rozhovorov, konzultácií s psychológom v prípade potreby,   
 • služby pre tranzitné obdobia, o ktoré je veľký záujem (napr. stretnutia s potenciálnymi zamestnávateľmi aj s možnosťou skúšobného pracovného pohovoru, rád pre prípravu CV, nácviku prezentačných zručností, a pod.),   
 • skúšobné programy (sprostredkovanie stáže, praxe, brigád a to aj zahraničných),  
 • sprostredkovanie zamestnania – vyhľadávanie práce (obvykle jednoduchý „matching“),  
 • programy kariérového vzdelávania (zatiaľ ojedinele, napr. ako voliteľný kurz v rámci študijných  programov),  
 • rozvíjanie podnikateľského ducha a podnikateľských zručností študentov (príprava projektov). 

Kariérny poradca : doc. JUDr. Ivan Podhorec, PhD.
                               ivan.podhorec@vsdanubius.sk