KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

Info o možnostiach

AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY

Akreditované študijné programy

Názov

Forma štúdia

Stupeň štúdia

Dĺžka štúdia (rok)

Právo 30.

Denná

I./Bakalár

3

Právo 30.

Denná

II./Magister

2

 

 

 

 

 

     

 

Profil absolventa

Absolvent bakalárskeho študijného programu Právo

 • Absolvent  získava v prvom stupni štúdia základné poznatky o štáte a práve. Je schopný orientovať sa v systéme práva, pozná Ústavu Slovenskej republiky a absolvuje kompletné vzdelanie z oblasti správneho práva. Má základné poznatky z ďalších oblastí práva – práva občianskeho, obchodného, trestného a pod.
 • Umiestnenie absolventa prvého stupňa štúdia (bc.) je obmedzené pretože sa vzťahuje len na tie oblasti, kde sa pre výkon profesie zákon nepredpisuje získanie vzdelania v magisterskom stupni štúdia.
 • Absolvent je spôsobilý vykonávať úlohy v štátnej správe a samospráve a tiež prípravné práce v rámci súdnictva a je schopný pracovať ako odborný pracovník v štátnej správe a v samospráve.
 • Absolvent je spôsobilý uplatniť sa najmä ako súdny tajomník, referent v štátnej správe a územnej samospráve.
 • Akreditovaný bakalársky študijný program v odbore Právo je ukončený vykonaním štátnej skúšky, ktorej súčasťou je aj obhajoba záverečnej práce. Absolventom štúdia sa udeľuje akademický titul “bakalár“ (v skratke “Bc.“).

Absolvent magisterského študijného programu Právo

 • Umiestnenie absolventa druhého stupňa štúdia (Mgr.) sa vzťahuje hlavne na tie oblasti, kde sa pre výkon profesie (zákonom) predpisuje plnohodnotné vysokoškolské vzdelanie v odbore právo, t.j. ukončenie magisterského stupňa štúdia.
 • Absolvent získava v druhom stupni štúdia úplne vzdelanie z oblasti práva. Je schopný orientovať sa v systéme práva, absolvuje kompletné vzdelávanie z hlavných oblastí – práva občianskeho, obchodného a trestného práva.
 • Je schopný rýchlo sa adaptovať a komunikovať v základných právnych otázkach. Má úplné poznatky z ďalších oblastí práva – práva finančného, pracovného, medzinárodného a pod.
 • Absolventi sú vybavení potrebnými znalosťami a predpokladmi pre prax alebo ďalšie doktorandské štúdium.
 • Akreditovaný magisterský študijný program v odbore Právo je ukončený vykonaním štátnej skúšky, ktorej súčasťou je aj obhajoba záverečnej práce. Absolventom štúdia sa udeľuje akademický titul “magister“ (v skratke “Mgr.“).
 • Absolvent je spôsobilý uplatniť sa ako:
  1. justičný čakateľ,
  2. právny čakateľ prokuratúry,
  3. advokátsky koncipient,
  4. exekútorský koncipient,
  5. notársky koncipient,
  6. vyšší súdny úradník,
  7. asistent prokurátora.