KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

Prípravný kurz

na prijímacie pohovory na akademický rok 2015/2016
 
Fakulta práva Janka Jesenského Vysokej školy DANUBIUS týmto oznamuje uchádzačom o štúdium, že otvára prípravný kurz na prijímacie pohovory na akademický rok 2015/2016 so začiatkom 28.marca 2015.
 
Cieľom prípravného kurzu je poskytnúť záujemcom o štúdium základné vedomosti z oblasti slovenských a svetových dejín, základov práva, Ústavy Slovenskej republiky, a tým ich pripraviť na úspešné zvládnutie prijímacích pohovorov. Súčasťou prípravného kurzu bude absolvovanie prípravných testov.   
 
Prípravný kurz je určený najmä študentom posledného ročníka stredoškolského štúdia, ale aj všetkým ďalším záujemcom o bakalárske štúdium práva v dennej a externej forme štúdia na Fakulte práva Janka Jesenského Vysokej školy DANUBIUS. Prípravný kurz bude prebiehať od 28. marca 2015 vždy v sobotu v budove fakulty na Richterovej ulici podľa priloženého harmonogramu a budú ho viesť skúsení vysokoškolskí učitelia.
 
Prihlášky posielajte na adresu:
Vysoká škola Danubius
Fakulta práva Janka Jesenského
Richterova č. 1171
925 21 Sládkovičovo
Slovenská republika
alebo e-mailom na adresu: miroslava.longova@vsdanubius.sk
Uzávierka podávania prihlášok je 25. marca 2015.
 
Poplatok na jedného účastníka kurzu je 100 €  vrátane DPH. Poukázať ho treba bankovým prevodom na účet
IBAN: SK69 0900 0000 0002 0192 7056
BIC: GIBASKBX
konštantný symbol: 0308
variabilný symbol: 28032015
poznámka: meno a priezvisko uchádzača
 
Harmonogram prípravného kurzu
 
28. marec 2015
09.00 – 11.15 – Dejiny
11.30 – 13.45 – Teória štátu a práva
13.45 – 15.15 – Základy ústavného práva
 
18. apríl 2015
09.00 – 11.15 – Dejiny
11.30 – 13.45 – Teória štátu a práva
13.45 – 15.15 – Základy ústavného práva
 
25. apríl 2015
09.00 – 11.15 – Dejiny
11.30 – 13.45 – Teória štátu a práva
13.45 – 15.15 – Základy ústavného práva