KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

Uplatnenie absolventov

Absolventi  vedného odboru PRÁVO (1.stupeň) dokážu vykonávať prípravné práce v rámci súdnictva a sú schopní pracovať ako odborní pracovníci v štátnej správe a v samospráve. Absolventi odboru majú znalosti o dejinách štátu a práva, rímskeho práva, ovládajú problematiku mechanizmu štátnych orgánov, s osobitným zreteľom na uplatňovanie zákonodarnej, výkonnej a súdnej moci v štáte. Zároveň sú spôsobilí vydávať individuálno-správne akty v rámci rozhodovacej činnosti verejnej správy podľa správneho poriadku. Absolventi získajú poznatky zo základov teórie práva, koncepciu právneho štátu a princípy organizácie a činnosti štátu, osvoja si poznatky Ústavy SR, teóriu deľby moci, kontrolu ústavnosti, suverenity ľudu, priamu a nepriamu demokraciu, nadobudnú poznatky z aplikácie metód a foriem činnosti vo verejnej správe, ako aj osvoja si základné inštitúty správneho poriadku. V praxi dokážu aplikovať právne normy vo verejnej správe a praktické postupy a riešenia právnych situácií, vedia uplatňovať procedúry v rozhodovacej činnosti vo verejnej správe a to tak v rámci normotvornej ako aj individuálno-rozhodovacej činnosti, sú schopní kooperovať s pracovníkmi príbuzných profesií (psychológ, sociológ, pedagóg a pod.). Sú schopní kooperovať ako členovia pracovného tímu, majú predpoklady pokračovať v magisterskom štúdiu.

Absolventi vedného odboru PRÁVO (2.stupeň) dokážu vykonávať samostatne náročnejšie práce v oblasti štátnej správy a samosprávy, sú schopní pracovať ako čakatelia v justičnej sfére (súdnictvo, prokuratúra, advokácia, notárstvo a pod.). Absolventi odboru majú dobrý prehľad z histórie práva, teórie práva, legislatívnej činnosti, čo vytvára predpoklady pre ich pôsobenie v legislatívnom procese, či už v rámci Národnej rady SR, vlády SR, ako aj ústredných orgánov štátnej správy. Dokážu metodicky analyzovať programové a procedurálne problémy právnej praxe, ovládajú poznatky a postupy pri poskytovaní právneho poradenstva. Majú  teoretické poznatky z oblasti teórie práva rozumejú podstatným súvislostiam, princípom a teóriám právneho poriadku v súčasnom spoločenskom kontexte, poznajú súvislosti právnych odvetví právneho poriadku, majú poznatky z teórie a aplikácie právnych noriem s osobitným zreteľom na ich efektívne pôsobenie. V praxi samostatne a kvalifikovane riešia právne problémy reflektujú svoju prácu a posudzujú jej kvalitu a efektívnosť vlastným poznaním tvorivo uplatňujú základné princípy a postuláty právneho poriadku, vedia spolupracovať s pracovníkmi príbuzných profesií (psychológ, sociológ, ekonóm a pod.) vedia skúmať príčinné súvislosti a javy jednotlivých právnych disciplín, v závislosti od spoločenských potrieb a záujmov.