KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

Aktualita
5. máj 2020

OZNAM O PRIHLASOVANÍ SA NA ŠTÁTNE SKÚŠKY

Vážení študenti končiacich ročníkov,

v systéme AIS máte od dnešného dňa (t. j. 5.5. 2020) možnosť prihlasovať sa na štátne záverečné skúšky, ktoré budú prebiehať v termíne od 15.6. do 19.6. 2020 pre študentov končiaceho magisterského stupňa štúdia a v termíne od 19.6. do 26.6 2020 pre študentov končiaceho bakalárskeho stupňa štúdia. Možnosť prihlasovať sa na štátne záverečné skúšky máte do 24.5. 2020. Presný termín a čas bude každému študentovi oznámený zverejnením v systéme AIS, najneskôr dva týždne pred konaním skúšky. O ďalších podrobnostiach (najmä dodržania nariadených hygienických predpisov) Vás budeme informovať v dostatočnom predstihu. Zatiaľ Vám chcem len pripomenúť, že na štátnu skúšku je nevyhnutné priniesť:

  • 1x pevnú väzbu záverečnej práce     
  • 1x záverečnú prácu v elektronickej podobe na CD
  • 1x licenčné zmluvy k záverečnej práci
  • 1x protokol o kontrole originality k záverečnej práci

V prípade absencie niektorej z uvedených súčastí nebude študent pripustený k obhajobe práce ! ! !

Potvrdenie z knižnice o vrátení kníh sa bude vyžadovať až pri prevzatí diplomu (pri jeho nepredložení nebude možné diplom vydať).

Okrem toho netreba snáď zvlášť pripomínať, že štátnej záverečnej skúšky sa môže zúčastniť iba študent, ktorý má splnené všetky povinnosti vyplývajúce zo štúdia na príslušnom stupni a svoju záverečnú prácu odovzdal do 15.4.2020.  

S posudkami Vašich záverečných prác sa môžete priebežne zoznamovať prostredníctvom systému AIS.

Vážení študenti, pomaly sa blížite do cieľa. Na tejto ceste Vám prajem ešte veľa síl a energie, aby sa Vám podarilo naplniť to známe latinské Finis coronat opus.

PhDr. Tomáš Klokner, PhD.

prodekan pre bakalárske a magisterské štúdium

Fakulta práva Janka Jesenského

Vysoká škola Danubius