KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

Aktualita
14. január 2022

Nové učebnice o ekonomickej gramotnosti

KRÁLIKOVÁ, Kristína – KRÁLIK, Jozef: Východiská ekonomickej gramotnosti I. 1. vyd. Sládkovičovo: MSD Brno pre Vysokú školu v Sládkovičove, 2020, 121 s. ISBN 978 – 80 – 7392 – 349 – 5.

KRÁLIKOVÁ, Kristína – KRÁLIK, Jozef: Východiská ekonomickej gramotnosti II. 1. vyd. Brno : MSD pre Vysokú školu Danubius, 2021, 120 s. ISBN 978 – 80 – 7392 – 368 – 6.

                                                                                                         

Dnes je už nevyhnutné, vzhľadom na neustále sa „modernizujúci svet“, pokročiť aj v inovácii vzdelávania na Fakulte práva Janka Jesenského Vysokej školy Danubius v Sládkovičove. O.i. umožniť „vyznať sa“ i študentom práva aspoň v základoch ekonómie. Úspešný právnik sa totiž musí tiež dokázal orientovať v základoch ekonómie a ekonomiky. Preto naša vysoká škola pristupuje aj k perspektívnemu zavedeniu voliteľného študijného predmetu základy ekonomickej gramotnosti a jeho včlenenia do vlastného študijného programu. Potrebné disponovať aspoň základmi ekonomickej gramotnosti by mal totiž každý študent, podrobujúci sa štúdiu povinného študijného predmetu finančné právo ako aj obchodné právo.  Preto, ako podklad pre individuálne štúdium predmetu základy ekonomickej gramotnosti  vzniklo aj odborné pedagogicko – didaktické dielo „zmiešaného“ zamerania z pera Kristíny Králikovej a Jozefa Králika.

Text prvého dielu tejto vysokoškolskej učebnice predstavuje úvod do predpokladaného štvordielneho radu. Na tento prvý diel v roku 2021 nadviazal aj druhý diel. Finálny učebnicový celok z dielne týchto autorov by teda mal pozostávať naostatok zo štyroch logicky na seba nadväzujúcich dielov. Prvý i druhý diel svojim štýlom spracovania avizujú vznik dobrej, požiadavkám na kvalitu zodpovedajúcej a nadobudnutému poznaniu študentov primeranej študijnej príručky. Publikované diely sú napísané jasne, zrozumiteľne, bez zbytočného frázovania. Svojim textom preukazujú nielen charakteristiku hospodárskej politiky, ale aj zákonodarnej moci, výkonnej moci a súdnej moci, a logicky aj rozptyl ich vzájomných vzťahov. Do spracovanej vrstvy informácií autori zaradili o.i. aj problematiku bánk všeobecne, a osobitne centrálnych bánk a komerčného bankovníctva. Národné hospodárstvo, jeho podstata a úlohy sú tiež nosným predmetom textu učebníc. V rámci ďalšieho súboru východiskových ekonomických poznatkov o hospodárstve štátu sú v textoch integrované aj informácie o štátnom rozpočte, o cene štátu, o dani a poplatkoch, o cle a aj o trhovom hospodárstve, o medzinárodnej hospodárskej politike, ale tiež informácie o bohatstve a chudobe. Obsahom učebníc je tiež rozbor problematiky  trhového mechanizmu, podniku, podnikaniu i podnikateľovi, štátu, avšak aj kolobehu ekonomiky, ponuke, dopytu, výmene, peniazom, cene, zisku a strate. Priestor je venovaný aj nelegálnej ekonomike.

Všetky časti učebníc sú ukončená vypichnutím podstatných myšlienok, zadaním kontrolných úloh, vytýčením motivačného hesla. Diela dopĺňajú tabuľka a grafy, a cenná je aj jeho výtvarná zložka. V  záverečných častiach je prezentovaný slovník najdôležitejších výrazov, zoznam použitej, a tým vlastne aj odporúčanej literatúry. Knihy uzatvára neodmysliteľný register.

Oba diely učebnice sú dostupné na knižnom trhu i v knižnici Vysokej školy Danubius v Sládkovičove.