KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

Mgr. Jarmila Brezinová, PhD.

Mgr. Jarmila Brezinová, PhD.


Odborný asistent


Katedra dejín a teórie štátu a práva

Vedúci katedry


kancelária P205


Zamestnanecký člen akademického senátu VŠD

Manažér kvality VŠD


Konzultačné hodiny

Utorok 09:30 – 10:30 hod.


Vedecko-pedagogická charakteristika

Študovala históriu - anglický jazyk a literatúru na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (2005 – 2010). V roku 2014 zavŕšila interné doktorandské štúdium na Katedre všeobecných dejín FifUK obhajobou dizertačnej práce Problém rasy v dielach teoretikov rasizmu a odraz rasistických ideí v koloniálnom priestore na príklade Nemeckej juhozápadnej Afriky v odbore Všeobecné dejiny.
Absolvovala študijné pobyty na Inštitúte európskych dejín na Technickej univerzite v Chemnitzi (2011), na Inštitúte NIOD pre výskum vojny, genocíd a holokaustu na Holandskej kráľovskej akadémii vied (2012) a výskumné pobyty v Spolkovom archíve v Berlíne – Lichterfelde, Koblenzi a Vojenskom archíve vo Freiburgu (2013).
Vo vedecko-výskumnej činnosti sa zameriava na problematiku dejín rasizmu, eugeniky, genocíd a na právne dejiny. Je autorkou monografie Od ideológie k politike rasizmu (2015), viacerých vedeckých štúdií a odborných článkov a editorkou zborníkov.

https://vsdanubius.academia.edu/JarmilaŠvihranová