KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

Doc. JUDr. Ján Reken,CSc.

Doc. JUDr. Ján Reken,CSc.


Docent


Katedra verejno-právnych disciplín

Vedúci katedry


kancelária P120


Zamestnanecký člen akademického senátu VŠD

Interný člen Vedeckej rady fakulty

Predseda akademického senátu fakulty

Člen disciplinárnej komisie fakulty


Konzultačné hodiny

Pondelok 11:00 – 12:00 hod.


Vedecko-pedagogická charakteristika

Je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Po úspešnom absolvovaní rigoróznej skúšky na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, mu bol v roku 1976 priznaný akademický titul doktor práv. V roku 1988 získal na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave akademický titul CSc. a po úspešnom ukončení habilitačného konania mu bol udelený titul docent v odbore správne právo. Od roku 1975 do roku 2005 pôsobil na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V rokoch 1992-2002 pôsobil zároveň na Akadémii PZ v Bratislave. taktiež pôsobil na Katedre verejného práva, oddelenie správneho práva na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici ako vedúci oddelenia správneho práva. V súčasnosti pôsobí na Fakulte práva J. Jesenského VŠD ako vedúci Katedry správneho ( administratívneho) práva. Od roku 1992 je zapísaný ako advokát v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory. Aktívne sa zúčastňuje domácich i zahraničných vedeckých podujatí ako aj riešení vybraných výskumných projektov. Je autorom alebo spoluautorom viacerých odborných článkov, viacerých učebných textov a vysokoškolských učebníc. Vo svojej publikačnej činnosti sa venuje najmä vybraným otázkam správneho práva. Je členom Vedeckej rady Fakulty práva Janka Jesenského, Vysoká škola DANIBIUS.

Vyučované predmety:

  • Správne právo I
  • Správne právo II
  • Správne právo III