KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

Doc. JUDr. Ján Reken,CSc.

Doc. JUDr. Ján Reken,CSc.


Docent


Katedra verejno-právnych disciplín

Vedúci katedry


kancelária P120


Interný člen Vedeckej rady VŠD

Zamestnanecký člen akademického senátu VŠD

Interný člen Vedeckej rady fakulty

Predseda akademického senátu fakulty

Člen disciplinárnej komisie fakulty


Konzultačné hodiny

Pondelok 11:00 – 12:00 hod.


Vedecko-pedagogická charakteristika

Je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Po úspešnom absolvovaní rigoróznej skúšky na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, mu bol v roku 1976 priznaný akademický titul doktor práv. V roku 1988 získal na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave akademický titul CSc. a po úspešnom ukončení habilitačného konania mu bol udelený titul docent v odbore správne právo. Od roku 1975 do roku 2005 pôsobil na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V rokoch 1992-2002 pôsobil zároveň na Akadémii PZ v Bratislave. taktiež pôsobil na Katedre verejného práva, oddelenie správneho práva na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici ako vedúci oddelenia správneho práva. V súčasnosti pôsobí na Fakulte práva J. Jesenského VŠD ako vedúci Katedry správneho ( administratívneho) práva. Od roku 1992 je zapísaný ako advokát v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory. Aktívne sa zúčastňuje domácich i zahraničných vedeckých podujatí ako aj riešení vybraných výskumných projektov. Je autorom alebo spoluautorom viacerých odborných článkov, viacerých učebných textov a vysokoškolských učebníc. Vo svojej publikačnej činnosti sa venuje najmä vybraným otázkam správneho práva. Je členom Vedeckej rady Fakulty práva Janka Jesenského, Vysoká škola DANIBIUS.

Vyučované predmety:

  • Správne právo I
  • Správne právo II
  • Správne právo III