KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

Doc. JUDr. Daniela Gregušová, CSc.

Doc. JUDr. Daniela Gregušová, CSc.


Docent


Katedra súkromno-právnych disciplín

Vedúci katedry


kancelária P116


Zamestnanecký člen akademického senátu VŠD

Interný člen Vedeckej rady fakulty

Zamestnanecký člen akademického senátu fakulty


Konzultačné hodiny

Pondelok 13:00 – 13:45 hod.
Štvrtok 10:30 – 11.15 hod.


Vedecko-pedagogická charakteristika

Absolventka Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave; v roku 1981 získala akademický titul JUDr., v r. 1987 vedecko-pedagogickú hodnosť kandidáta vied (CSc.). V roku 1999 sa habilitovala; témou jej habilitačnej prednášky bol elektronický obchod ako nová forma obchodovania v podmienkach SR ako aj príprava návrhu zákona o elektronickom obchode.
Už od r. 1990 orientuje svoju vedecko-výskumnú  i pedagogickú činnosť na oblasť práva informačných a komunikačných technológií. Popri pedagogickej činnosti publikuje a jej publikačná činnosť sa zameriava najmä na autorskoprávnu ochranu počítačových programov, počítačovú kriminalitu, počítačové pirátstvo, multimediálnu kriminalitu, škodlivý a protizákonný obsah na Internete, doménové mená, na oblasť elektronickej komunikácie v prostredí Internetu, obchodovanie so softvérom, ochranu web-stránok, elektronický obchod, elektronický podpis, ochranu osobných údajov v informačných systémoch ako aj ďalšie aktuálne problémy súčasnej informačnej spoločnosti.

Z  teoretického aj obsahového hľadiska rozpracovala a do pedagogického procesu zaviedla po r. 1989 výučbu nových predmetov Právna informatika, Právo informačných a komunikačných technológií (pôvodne Počítačové právo), Mediálne právo a Právo elektronických komunikácií. Pre ich výučbu spracovala monografiu Počítačový program a právo a ďalšie vysokoškolské učebné texty, pričom niektoré  pripravila aj v spolupráci s mladšími kolegami. Keďže tieto predmety sa dovtedy nevyučovali a to ani na iných vysokých školách, ich metodické, odborné i teoretické rozpracovanie je z tohto pohľadu jedinečné.
Je autorkou viac než 100 teoretických a odborných článkov a viacerých učebných textov. Je spoluautorkou komentárov k zákonu o elektronickom podpise a k zákonu o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci (zákon o e-Governmente).

V oblasti Vedeckej školy bola a je školiteľkou najmä externých doktorandov, ktorí sa zameriavajú na právne aspekty súčasnej informačnej spoločnosti, predovšetkým na elektronický obchod, elektronický podpis, elektronické zmluvy, softvérové zmluvy a právne aspekty Internetu.

Je spoluriešiteľkou viacerých grantových úloh v rámci grantovej agentúry VEGA, tiež participovala ako členka európskeho projektu LEFIS (Zaragoza), v rámci ktorého spolupracovala s Facultad de Derecho, Universidad Zaragoza v Španielsku (projekt bol zameraný na elektronizáciu štátnej správy (e-Government)), ale i ďalšie medzinárodné projekty.